காதலே காதலே

காதலே காதலே

காதலே காதலே
என்னை காதலிக்காத காதலே
நீ காதலித்தால்தான் காதலே
இல்லையெனில் சாதலே

என்றும் நட்புடன்,
சரவணகுமார்

"முகமறியா நண்பர்களின் கருத்துக்களே எனக்கு படிகற்கள்"