உனக்காக மட்டும்

அங்கு வர துடிக்கிறேன்
முடியவில்லை
வந்திருக்க மாட்டேன்
இந்த உண்மை
நான் அறிந்திருந்தால்

ஒரு குதிரை இருந்திருந்தால்
வந்திருப்பேன் அக்கணமே
உன் கண்ணீரை துடைபதற்கு

நீ இல்லாமல்
நான் நானில்லை

உனக்காக மட்டும்
என்றும் நான்!!

என்றும் நட்புடன்,
சரவணகுமார்

a Rafflecopter giveaway

Like the poem? Share & Like on Facebook, Pin on Pinterest, Plus & Share on Google or Tweet on Twitter.. Do not forget to leave your footprints! Thanks in advance!

0 Replies to “உனக்காக மட்டும்”

"முகமறியா நண்பர்களின் கருத்துக்களே எனக்கு படிகற்கள்"