காதல்

Welcome to Day 6 of the guest posts series!

Today’s guest writer is an anonymous writer dedicating all the poems to someone special in life, a passionate Tamil lover, and a God gifted personality. Okay, let me welcome the anonymous writer to pen down a Tamil poem. The stage is all yours!

காதல் எனக்கு

கண்ணாய்
காற்றாய்,
கிலிஞ்சலாய்
கீதமாய்,
குழந்தையாய்,
கூந்தலாய்,
கெம்பட்டிகையாய்,
கேணியாய்,
கைக்குழந்தையாய்,
கொண்டலாய்,
கோவலனாய்,
கௌஸ்துபமாய்,

நீயாய் நானாய்,
நாமாய் காதலால்,
காதல் ஆவோம்!

Thank you so much anonymous writer for writing the sixth post of the guest post series. It is my pleasure to have you here. And to my dear readers, thank you so much for reading!

0 Replies to “காதல்”

  1. Dear Anonymous Poet,

    You've penned a beautiful poem. The ending lines touched my heart. I couldn't read Tamil so, Sarav translated it. It was great to read you.
    Keep writing.
    May you get everything you aspire for 🙂

"முகமறியா நண்பர்களின் கருத்துக்களே எனக்கு படிகற்கள்"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.