காதலே மலர்

காதலே மலர்

இன்றைக்கு பூத்த மலரை போல்
நீ இருக்க
அந்த அழகை ர்சிக்கும் கவிஞனாக
நான் இருபேன்
உன்னை போல் ஒரு மலரை
பார்ததினால்
இன்று நான் பித்தனகிறேன்
உன் வாசம் என்னை ஈர்த்தால்
அதை உனக்கே கவிதையாக
சமர்பிக்கிறேன்
பூத்த மலரே உன்னை ரசிக்கும்
கவிஞனுக்கு நீ உன்னையே
தர விரும்பிகிறேன்

என்றும் நட்புடன்,
சரவணகுமார்

Someone who is our best frend for life and their birthday is as special as this !

It is a devil’s birthday!
Blooms with a Dew drop flower
Starts with a Bright sun shine
Touches like a Breeze heart care
Flutters like a Butterflies colorful day
Laughs as a Hyenas attractive smile
Wavers as a Ocean water mind
Gives as if a Karpagaviruksham powerful hand
Sleeps as if a Moon peaceful face
Smiles for a Sarav merry time
Lives for a Muthu’s lifetime
It is a devil’s birthday!
Many many happy returns of the day!
May God give you all pleasure and treasure!
Always Stay Happy!

Happy Birthday Devil ! ! !

Someday which is special for the whole world is

a New Year and my thought for it ! ! !

Open a New Diary, Yes it’s New Year!
The Blank Pages, says that we dunno what’s next,
Mark days with Happy and Joyful Words!
Create opportunities, the chapters of your life!
Give your best to make the best of yourself!
Greet the challenges with a smile!
Make your diary worth millions!
I made my diary colorful, now it is your turn!
Best Wishes!
Keep smiling, as it needs
Just articulation of 14 muscles!

An encouraging thought,
A kind word,
A warm smile,
A happy heart –
All for you today.
Enjoy the New Year!